^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

887986
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
183
297
890
884004
7114
11693
887986

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2021-01-19 11:59:47

งานวิจัยของอาจารย์สายสอนและวิจัย ประจำปีการศึกษา 2559

ชื่อ-สกุล

งานวิจัย

ดาวน์โหลด

แผนกวิชาพื้นฐาน

 

 

 

ผศ.เพ็ญประภา

เบญจวรรณ

การศึกษาความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

download 

 

 

การศึกษาความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

download 

อาจารย์สุดารัตน์

ถิ่นจะนะ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสารและสมบัติของสาร

download 

สาขาวิชาก่อสร้าง

 

 

 

อาจารย์แอซัน

ยูโซะ

การพัฒนาทักษะการปฏิบัติการทดสอบหาขนาดของเม็ดดินโดยใช้ตะแกรงมาตรฐาน วิชาปฐพีกลศาสตร์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

download

อาจารย์อาดิ้ล

นิยมเดชา

การศึกษาพฤติกรรมการไม่เข้าชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปวช.1 A

download 

สาขาวิชาเครื่องกล

 

 

ผศ.ณรงค์

ศิริตระกูล

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลังงานทดแทน

download

การแก้ปัญหานักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการเรียน  download

ผศ. ประวิตร

หวังประเสริฐ

การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นของนักศึกษา
ชั้นปวส.1 สาขาวิชาเครื่องกล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

download 

อาจารย์กฤษฎา

พรหมแก้ว

เครื่องปั่นไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

download 

อาจารย์ถาวร

สังสุวรรณ์

เครื่องต้นแบบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด

download 

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

 

อาจารย์สมเกียรติ

สุทธิยาพิวัฒน์

เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากกาบหมาก

download 

ผศ.บรรจบ

ขาวอำไพ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวส.1 ปีการศึกษา 2559

download 

นายศุภเชษฐ์

เป้าวิวัฒน์

การฝึกทักษะการอ่านค่ามัลติมิเตอร์เพิ่มเติมให้นักศึกษา ปวช.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

download 

นายวัชระ

วัชราภรณ์

การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศฯ เรื่องโปรแกรมเสนอผลงาน

download 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

อาจารย์หาญรงณ์

บัวทอง

ชุดสาธิตต้นแบบสัญญาณไฟจราจรควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

download 

อาจารย์วิริยะ

ว่าพัฒนวงศ์

สาเหตุที่นักเรียนระดับปวส.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ส่งงานในวิชาเรียน ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

download 

 

 

สาเหตุที่นักเรียนไม่ส่งงานใน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ภาคเรียนที่ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

download 

อาจารย์จิตธีระ

เพ็ชร์ประดับ

สาเหตุที่นักเรียนระดับปวช.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าเรียนสายในวิชาเรียน ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

download 

อาจารย์สุมาลี

ยุทธโกษา

สาเหตุที่นักเรียนระดับปวส.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าเรียนสายในวิชาเรียน ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

download 

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

 

อาจารย์ชาตรี

แดงนำ

 

download 

สาขาวิชาช่างกล

 

 

 

อาจารย์วิเชษฐ์

สุวรรณศรี

การปรับพฤติกรรมนักศึกษาขาดความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นของนักศึกษา ปวช.1 กลุ่ม C สาขาวิชาเครื่องกล

download 

สาขาวิชาบัญชี

 

 

 

อาจารย์อาบิดะ

บริพันธ์

การปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน

download 

อาจารย์ยุพวดี

ศรีชู

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่และสาขาโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

download 

อาจารย์ณัฐพร

ทองจันทร์

การปรับเปลี่ยนเจตคติของนักศึกษาให้มีวินัยในตนเองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส รายวิชาการจัดซื้อเบื้องต้น

download 

 

 

 

 

สาขาวิชาเลขานุการ

 

 

 

อาจารย์นภดล

เจ๊ะมะ

การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น

download 

อาจารย์จามจุรี

จุลพูล

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเครื่องกล ในรายวิชาการจัดการธุรกิจเบื้องต้น

download 

 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนด้วยการผลิตข้าวซ้อมมือ : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกอิฐ-โคกใน หมู่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ร่วมกับอาจารย์อภิญญา)

download 

สาขาวิชาการขาย/การตลาด

 

 

อาจารย์สุชาดา

อีเลียสะคาน

ศึกษาทัศนคติที่มีต่อวิชาการขายเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1แผนกบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 download

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

อาจารย์อภิญญา

บุรีศรี

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนทางอินเตอร์เน็ตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กรณีศึกษาวิชาการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 download

 

 

การพัฒนาบรรจุข้าวซ้อมมือ โคกอิฐ-โคกใน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ร่วมกับอาจารย์จามจุรี)

download 

อาจารย์อรอนงค์

อิสระนรากุล

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

download 

อาจารย์ภรณ์ทิพย์

ศรีหมั่น

การแก้ปัญหาพฤติกรรมความไม่รับผิดชอบของนักเรียนระดับกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

 download

ชื่อ-สกุล

งานวิจัย

ดาวน์โหลด

แผนกวิชาพื้นฐาน

 

 

 

ผศ.เพ็ญประภา

เบญจวรรณ

การศึกษาความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

 

 

 

การศึกษาความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

 

อาจารย์สุดารัตน์

ถิ่นจะนะ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสารและสมบัติของสาร

 

สาขาวิชาก่อสร้าง

 

 

 

อาจารย์แอซัน

ยูโซะ

การพัฒนาทักษะการปฏิบัติการทดสอบหาขนาดของเม็ดดินโดยใช้ตะแกรงมาตรฐาน วิชาปฐพีกลศาสตร์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

 

อาจารย์อาดิ้ล

นิยมเดชา

การศึกษาพฤติกรรมการไม่เข้าชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปวช.1 A

 

สาขาวิชาเครื่องกล

 

 

ผศ.ณรงค์

ศิริตระกูล

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลังงานทดแทน

 

ผศ. ประวิตร

หวังประเสริฐ

การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นของนักศึกษา
ชั้นปวส.1 สาขาวิชาเครื่องกล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

อาจารย์กฤษฎา

พรหมแก้ว

เครื่องปั่นไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

 

อาจารย์ถาวร

สังสุวรรณ์

เครื่องต้นแบบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด

 

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

 

อาจารย์สมเกียรติ

สุทธิยาพิวัฒน์

เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากกาบหมาก

 

ผศ.บรรจบ

ขาวอำไพ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวส.1 ปีการศึกษา 2559

 

นายศุภเชษฐ์

เป้าวิวัฒน์

การฝึกทักษะการอ่านค่ามัลติมิเตอร์เพิ่มเติมให้นักศึกษา ปวช.2 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

นายวัชระ

วัชราภรณ์

การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศฯ เรื่องโปรแกรมเสนอผลงาน

 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

อาจารย์หาญรงณ์

บัวทอง

ชุดสาธิตต้นแบบสัญญาณไฟจราจรควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

 

อาจารย์วิริยะ

ว่าพัฒนวงศ์

สาเหตุที่นักเรียนระดับปวส.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ส่งงานในวิชาเรียน ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

 

 

สาเหตุที่นักเรียนไม่ส่งงานใน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ภาคเรียนที่ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

อาจารย์จิตธีระ

เพ็ชร์ประดับ

สาเหตุที่นักเรียนระดับปวช.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าเรียนสายในวิชาเรียน ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

อาจารย์สุมาลี

ยุทธโกษา

สาเหตุที่นักเรียนระดับปวส.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าเรียนสายในวิชาเรียน ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

 

อาจารย์ชาตรี

แดงนำ

 

 

สาขาวิชาช่างกล

 

 

 

อาจารย์วิเชษฐ์

สุวรรณศรี

การปรับพฤติกรรมนักศึกษาขาดความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นของนักศึกษา ปวช.1 กลุ่ม C สาขาวิชาเครื่องกล

 

สาขาวิชาบัญชี

 

 

 

อาจารย์อาบิดะ

บริพันธ์

การปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน

 

อาจารย์ยุพวดี

ศรีชู

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่และสาขาโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

 

อาจารย์ณัฐพร

ทองจันทร์

การปรับเปลี่ยนเจตคติของนักศึกษาให้มีวินัยในตนเองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส รายวิชาการจัดซื้อเบื้องต้น

 

 

 

 

 

สาขาวิชาเลขานุการ

 

 

 

อาจารย์นภดล

เจ๊ะมะ

การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น

 

อาจารย์จามจุรี

จุลพูล

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเครื่องกล ในรายวิชาการจัดการธุรกิจเบื้องต้น

 

 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนด้วยการผลิตข้าวซ้อมมือ : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกอิฐ-โคกใน หมู่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ร่วมกับอาจารย์อภิญญา)

 

สาขาวิชาการขาย/การตลาด

 

 

อาจารย์สุชาดา

อีเลียสะคาน

ศึกษาทัศนคติที่มีต่อวิชาการขายเบื้องต้น 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1แผนกบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

อาจารย์อภิญญา

บุรีศรี

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนทางอินเตอร์เน็ตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กรณีศึกษาวิชาการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

การพัฒนาบรรจุข้าวซ้อมมือ โคกอิฐ-โคกใน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ร่วมกับอาจารย์จามจุรี)

 

อาจารย์อรอนงค์

อิสระนรากุล

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

 

อาจารย์ภรณ์ทิพย์

ศรีหมั่น

การแก้ปัญหาพฤติกรรมความไม่รับผิดชอบของนักเรียนระดับกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์