^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณธรรมและความโปร่งใส่

 ITALogo1

สถิติผู้เยี่ยมชม

1019671
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
439
652
1639
1015002
3391
14199
1019671

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2021-12-08 16:08:04

ผลงานวิจัยอาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ปีการศึกษา 2561

-

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวส.1
(ปวช.) ปีการศึกษา 2561

ผศ.บรรจบ ขาวอำไพ


download

-

การแก้ไขปัญหาการเข้าชั้นเรียนสายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาเครื่องกล ในรายวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

ผศ.ประวิตร หวังประเสริฐ

 

download

-

การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ผศ.ประวิตร หวังประเสริฐ


download

-

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้วิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังของนักศึกษาปวส.2 กลุ่มม.6 สาขาวิชาไฟฟ้า ประจำภาคการศึกษา 2/2561

ผศ.สุรินทร์ พรหมชัย


download

-

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 01-202-208 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เพื่อการพัฒนาความสามารถการพิมพ์สัมผัสขั้นพื้นฐานสำหรับการเรียน วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานาชีพ ระดับ ปวช.1(ทวิศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.แวรอสนีย์ สาเมาะ


download

-

การแก้ปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาโดยใช้วิธีการกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาการก่อสร้าง ในรายวิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

อ.จามจุรี จุลพูล


download

-

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักศึกษาระดับปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561

อ.นภดล เจ๊ะมะ


download

-

การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

อ.นภดล เจ๊ะมะ


download

-

การแก้ปัญหาพฤติกรรมการขาดเรียนในรายวิชาการขายเบื้องต้นของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.นิธิศ ฤทธิวงศ์


download

-

การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา หลักการตลาดของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.นิธิศ ฤทธิวงศ์


download

-

การพัฒนาทักษะการเขียนสำหรับการเติม ing ท้ายคำกริยาใน Present Continuout Tense ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ รายวิชา 01-002-108 ภาษาอังกฤษชีวิตจริง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

อ.นุชนาถ อูมูดี


download

-

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง Past Simple  Tense โดยใช้เกมส์ Crossword ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรายวิชา 01-003-111 สนทนาภาษาอังกฤษ

อ.นุชนาถ อูมูดี


download

-

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในวิชาการบัญชีเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขาวิชาบัญชี ปีการศึกษา 2561

ผศ.อาบิดะ บริพันธ์


download

-

การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะในการพัฒนาการเรียนการเขียนโปรแกรมเรื่องการติดตั้ง Joomla เพื่อสร้างเว็บไซต์แบบอีคอมเมิร์ซของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในรายวิชาการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อ.ประภัสสร หะยะมิน


download

-

การศึกษาความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ผศ.เพ็ญประภา เบญจวรรณ


download

-

การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Power Point) โดยใช้สื่อประกอบการฝึก เรื่อง การใส่ลูกเล่นในแผ่นสไลด์

อ.พิสมัย วัชราทักษิณ


download

-

การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อ.พิสมัย วัชราทักษิณ


download

-

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสาขางานอาชีพ หัวข้อเรื่อง ผังงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ภรณ์ทิพย์ ศรีหมั่น


download

-

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอลของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ

อ.ภรณ์ทิพย์ ศรีหมั่น


download

-

การแก้ไขปัญหาการส่งงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม เอ สาขาวิชาเครื่องกล

อ.มูฮัมมัดรอซดี มูดอ


download

-

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่และสาขาโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

อ.ยุพวดี ศรีสุวรรณ


download

-

การพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียน โดยใช้ทฤษฎีและสื่อการสอนต่างๆ ในรายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับภาคการศึกษา 1/2561

อ.วัชระ วัชราภรณ์


download

-

การแก้ไขปัญการเข้าชั้นเรียนสาย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม เอ สาขาวิชาเครื่องกล

อ.วิสันต์ หวังวรวงศ์


download

-

การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนสายของนักเรียนในรายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ รหัสวิชา 01-213-203 ของนักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาเครื่องกล

อ.วีรพล ทองคุปต์


download

-

การศึกษาความรับผิดชอบในการเรียนวิชาการบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยวของนักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี

อ.สุพัฒน์ สุขใส


download

-

ศึกษาความพึงพอใจการแจ้งผลการเรียนรายรายสัปดาห์ผ่านระบบ Information Technology ระหว่างอาจารย์ประจำวิชากับผู้ปกครองในรายวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

อ.สุพัสดุ์ จิตโต


download

-

การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น รหัสวิชา 01-112-204  โดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.สุมาลี เรืองธนู


download

-

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนทางอินเตอร์เน็ตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (กรณีศึกษาวิชาการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

อ.อภิญญา บุรีศรี


download

-

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 01-103-204 ระบบจัดการฐานข้อมูล เรื่องการสร้างแบบจำลอง ER - diagram สอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่มระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อ.อรอนงค์ อิสระนรากุล


download

-

การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ปีการศึกษา 2561

อ.อาเร็ง รอแม


download

-

การแก้ปัญหาการไม่สามารถทำโจทย์คำนวณวิชาวิศวกรรมยานยนตได้ของนักศึกษาระดับปวส.ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาเครื่องกล (โดยวิธีการเน้นการเข้าใจสูตรคำนวณและทำแบบฝึกหัด)

อ.อำนาจ วันริโก


download