^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณธรรมและความโปร่งใส่

 ITALogo1

สถิติผู้เยี่ยมชม

1371556
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
56
137
747
1369274
8667
7748
1371556

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2024-04-24 09:41:27

 

งานวิจัยมนร.

 

งานวิจัยและนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

 
ลำดับ เรื่อง ผู้จัด วันหมดเขต วันจัดประชุม ลิงค์ เอกสารดาวน์โหลด
 34

 ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 12 ปี

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ 

31 ม.ค. 60 

 6-7 ก.พ. 60

 

1.แบบฟอร์มส่งข้อมูล

2.รายละเอียดประเภทสิ่งประดิษฐ์

3.กำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์
33

ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 11 ปี

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์

3 ก.พ. 2559

15-16 ก.พ. 59

1.แบบฟอร์มส่งข้อมูล

2.รายละเอียดประเภทสิ่งประดิษฐ์
32

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจ้ยทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

25 ม.ค.59

 

รายละเอียด
31

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ โครงร่างงานวิจัยที่เสนอของบประมาณเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และการจัดการความรู้การนำไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ประจำปี 2558

งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 3 ม.ค.58

8 ม.ค.58

- รายละเอียดและ    เอกสารแนบ
30

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ปี 2558

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 23 ธ.ค.57

-

- 1.รายละเอียด

2.แบบฟอร์มข้อเสนอ

29

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 พ.ย.57 

-

- รายละเอียดและ    เอกสารแนบ
 28

การเสนอของบประมาณโครงการวิจัย(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  18 ส.ค. 57

 -

 1.รายละเอียด

2.แบบฟอร์มว-1ด

3.คำชี้แจงแบบเสนอ
27

ขอเชิญเสวนาเรื่อง"มโนทัศน์คลาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา"

สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 16 ม.ค. 57

23 ม.ค. 57

รายละเอียดและ    เอกสารแนบ
26

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยบูรพา 3 ม.ค. 57

7 ก.พ. 57

รายละเอียดและ    เอกสารแนบ
25

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 29 พ.ย. 56

-

-  รายละเอียดและ    เอกสารแนบ
24

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดเพื่อพิจารณารับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 9

งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 29 พ.ย. 56

3-7 ก.พ. 57

 -  รายละเอียดและ    เอกสารแนบ
23

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับมหาวิทยาลัย  20 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2557

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 30 ส.ค. 56

-

 - รายละเอียดและแบบฟอร์ม
22

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนองานทางวิศวกรรม

สถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 11 ส.ค. 56

29-30 ต.ค.56

 - รายละเอียด
21

เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาปริญญาตรีแนะนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิขาขีพชั้นสูง ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2556 27 พ.ค. 56

-

1.รายละเอียด

2.แบบฟอร์มสมัครทุน

3.แผ่นพับ
20 

ขอเรียนประชาสัมพันธ์หน่วยงานและขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

สำนักงานประสานงานชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IBPG) 

 -

 -  รายละอียด
19

โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2557-2558

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 15 ก.ค. 56

-

 - รายละเอียดและเอกสารแนบ
18

ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2556

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 30 เม.ย. 56

-

รายละเอียดและเอกสารแนบ
17

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อพิจารณารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยนราธิวาส   ราชนครินทร์ 24 ม.ค. 56

3-6 ก.พ. 56

รายละเอียดและเอกสารแนบ
16

ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ครั้งที่8

มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์
23 ม.ค. 56

3-6 ก.พ. 56

แบบฟอร์มสิ่งประดิษฐ์และรายละเอียด
15.

ขาเชิญเข้าร่วมการอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ : การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน ประจำปี 2556 ชนิดใบพัด 4 ชุ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 25 ธ.ค. 56

17-19 ม.ค.56

weblink

1.หนังสือประชาสัมพันธ์

2.แบบตอบรับ

3.กำหนดการ
14.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ งานวิจัยพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 (ECTI-CARD 2013)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 15 ม.ค. 56

8-10 พ.ค. 56

weblink

1.หนังสือประชาสัมพันธ์

2.รายละเอียดกำหนดการ

3.แผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

13.

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการทางวิชาการนานาชาติ"Science Education for Sustainable Development"

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา -

11-13

ธ.ค.55

weblink

1.หนังสือประชาสัมพันธ์

2.แผ่นพับ

12.

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุนในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ : การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน

 

สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ  15 ม.ค. 56  2-3 ก.พ. 56   weblink

1.หนังสือประชาสัมพันธ์

2.โครงการ

3.กำหนดการ

4.แบบตอบรับ

11. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 6 ธ.ค. 55 21 ม.ค. 56 weblink

1.หนังสือประชาสัมพันธ์

2.โครงการ

3.รูปแบบบทความวิจัย / โปสเตอร์ /  ตัวอย่าง

4.ใบสมัคร

 

10. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 เรื่อง"การศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ในประชาคมอาเซียน" มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 15 พ.ย. 55 วันที่ 7 ธ.ค. 55 weblink รายละเอียดและใบตอบรับ
9. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 และนำเสนอผลงานวิจัย  มหาวิทยาลัยพะเยา - วันที่ 4-5 มี.ค. 56 รายละเอียด
8. ทุนอุดหนุนงานวิจัยในชั้นเรียนและงานวิจัย 5 บท ประจำปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 13 พ.ย. 55 -

1.รายละเอียด

2.เอกสารแนบ

3.แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน
7. ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี - - -

1.เอกสารแนบ

6. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 15 ธ.ค. 55 15 ก.พ. 56 -

1.เอกสารแนบ

5. ขอส่งสรุปปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากทุนภายในและภายนอก - - - weblink

 1.บันทึกข้อความ


 2.ปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย


 3.คู่มือการประเมินข้อเสนอการวิจัย

4. การนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 30 เม.ย. 55 - weblink

 1.หนังสือประชาสัมพันธ์


 2.ใบนำส่งเอกสาร


 3.คำชี้แจงประกอบ


 4.สรุปผลงานประดิษฐ์

3. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัล "ซิว กาญจนจารี เพื่อวิศกรรมไฟฟ้า" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 25 พ.ค. 55 -

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1-หนังสือประชาสัมพันธ์


 2-ใบสมัคร


 3-หลักเกษฑ์การพิจารณา


 4-รางวัลซิว กาญจนจารี

2. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอบทความ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 5 เม.ย. 55 28 พ.ค. 55 weblink

 1.หนังสือประชาสัมพันธ์


 2.กำหนดการ


 3.เกณฑ์การส่งต้นฉบับ


 4.กำหนดการส่งบทความ

1. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 เม.ย. 55 23-26 พ.ค. 55 weblink

 1.หนังสือประชาสัมพันธ์


 2.หลักเกณฑ์และข้อกำหนด

 3.แบบฟอร์มการสมัคร