^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

857984
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
37
362
1544
854511
8246
12612
857984

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2020-10-30 02:29:27

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

-

แบบฟอร์มขอมีบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย (สำหรับบุคลากรใหม่)

Download

-

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ (วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย) ปรับปรุง 3 มกราคม 2563

Download

-

แบบฟอร์มเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ (เสนอของบประมาณจาก วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส) ปรับปรุง 5 ตุลาคม 2561

Download

-

แบบฟอร์มเสนอโครงการ/แผนปฏิบัติการ (เสนอของบประมาณจาก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) ปรับปรุง 4 เมษายน 2563

Download

-

แบบฟอร์มประมาณการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ (มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) ปรับปรุง 29 เมษายน 2563

Download

-

แบบฟอร์มประมาณการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ (วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส) ปรับปรุง 5 ตุลาคม 2561

Download

-

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอปฏิบัติกิจกรรม

Download

-

แบบฟอร์มการขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยาม

Download

-

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

Download

-

แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด

Download

-

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม

Download

-

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

Download

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

-

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เรื่อง แบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป

Download

 

กลุ่ม ก

 

-

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ผู้ทดลองปฏิบัติราชการ 1 ปี)

Download

-

บันทึกปฏิบัติงานรายวัน

Download

-

แผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์

Download

-

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

Download

 

กลุ่ม ข

 

-

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ผู้พ้นทดลองปฏิบัติราชการ 1 ปี)

Download

-

บันทึกปฏิบัติงานรายวัน

Download

-

แผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์

Download

-

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

Download