^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

528543
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
123
407
3162
521982
9446
13559
528543

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2018-07-21 08:33:35

 

หลักสูตรการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

 หลักสูตรประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ( Download icon click 1 )

-

 สาขาวิชาเครื่องกล

-

 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

-

 สาขาวิชาการก่อสร้าง

-

 สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

-

 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

-

 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

-

สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ

-

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ( Download icon click 1 )

-

 สาขาวิชาการบัญชี

-

 สาขาวิชาการตลาด

-

 สาขาวิชาการเลขานุการ

-

 สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 -

 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

-

 สาขาวิชาพื้นฐาน

 หลักสูตรประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ( Download icon click 1 )

-

 สาขาวิชาเครื่องกล

-

 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

-

 สาขาวิชาการก่อสร้าง

-

 สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

-

 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

-

 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

-

 สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ

-

 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

 ประเภทวิชาพาณิยกรรม ( Download icon click 1 )

-

 สาขาวิชาการบัญชี

-

 สาขาวิชาการตลาด

-

 สาขาวิชาการเลขานุการ

-

 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

-

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

 สาขาวิชาพื้นฐาน