^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณธรรมและความโปร่งใส่

 ITALogo1

สถิติผู้เยี่ยมชม

1255625
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
235
227
2408
1249939
3389
12199
1255625

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2023-06-09 17:45:27

งานประกันคุณภาพ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 6 เดือน)

-

รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ  (รอบ 6 เดือน)

Click

รายการหลักฐานตัวบ่งชี้ที่ C.1 การรับและการสำเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา

-

C.1-1 แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

Click

-

C.1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

Click

-

C.1-3 ข้อมูลสรุปรายงานยอดของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Click

-

C.1-4 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Click

รายการหลักฐานตัวบ่งชี้ที่ C.2 การได้งานทำของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ

-

C.2-1 สรุปข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต
C.2-2 สรุปข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้บัณฑิต

Click

รายการหลักฐานตัวบ่งชี้ที่ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

-

C.6-1 รายชื่ออาจารย์ประจำ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปี 2563

Click

-

C.6-2 ตารางสรุปข้อมูลผลงานวิชาการและงานวิจัยอาจารย์

Click

รายการหลักฐานตัวบ่งชี้ที่ C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

-

C.8.1-1 คำสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัย

Click

-

C.8.1-3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาลัย สถาบัน พ.ศ. 2558

Click

-

C.8.2-1 แผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 2562-2564

Click

-

C.8.2-2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

Click

-

C.8.2-6 คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานราชการของบุคลากรฯ ประจำปีการศึกษา 2563

Click

รายการหลักฐานตัวบ่งชี้ที่ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน

-

C.9-1 แผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 2562-2564

Click

-

C.9-3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

Click

-

C.9-10 รายงานผลการติดตามการตรวจสอบภายใน

Click

-

C.9-11 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Click

-

C.9-12 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานฯ พ.ศ.2557

Click

รายการหลักฐานตัวบ่งชี้ที่ C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

-

C.13-1 แผนปฏิบัติกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/บริการวิชาการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564

Click

-

C.13-2 โครงการทอดกฐิน

Click

รายการหลักฐานตัวบ่งชี้ที่ S.1 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

-

S.1-1 รายชื่ออาจารย์ประจำ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปี 2563

Click

-

S.1-2 ตารางสถิติเงินสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้ทุนวิจัย จำแนกตามปี 2561 - 2563

Click

รายการหลักฐานตัวบ่งชี้ที่ S.2 การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน ของนักศึกษาและอาจารย์

-

S.2-1 รายงานผลโครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านสมรรถนะภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 1 

Click

-

S.2-1 รายงานผลโครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านสมรรถนะภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 2

Click

รายการหลักฐานตัวบ่งชี้ที่ S.3 วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน

-

S.3-1 แผนภูมิ กราฟ เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ จำแนก 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2561-2563

Click

-

S.3-2 รายชื่ออาจารย์ประจำ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปี 2563

Click