^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณธรรมและความโปร่งใส่

 ITALogo1

สถิติผู้เยี่ยมชม

1402743
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
60
98
369
1398435
7664
14171
1402743

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2024-07-16 03:45:41

ITA-Header

>> คู่มือการประเมิน ITA 2021 <<

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

link

01

โครงสร้าง

แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

โครงสร้างการบริหารจัดการ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

clickhere

 

02

ข้อมูลผู้บริหาร

- แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

- ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563

 

-

 

03

อำนาจหน้าที่

- แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

-

04

แผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า  1 ปี

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น แผนยุทธศาสตร์ หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563

แผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส


clickhere

05

ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

- ที่อยู่หน่วยงาน

- หมายเลขโทรศัพท์

- หมายเลขโทรสาร

- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

- แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนราธิวาส

clickhere

06

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

-


07

ข่าวประชาสัมพันธ์

- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

08

Q&A

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board , กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น

 

09

Social Network

Facebook ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Facebook ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

clickhere

10

แผนดำเนินงานประจำปี

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563

แผนการปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนราธิวาส

 clickhere

11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

-

 

12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น  ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562

 

13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

-

 

14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร   เป็นต้น

-

 

15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

- เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563

-

 

16

รายงานผลการสำรวจความ   พึงพอใจในการให้บริการ

- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562

-  

17

E-Service

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 

18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณ ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563

-

 

19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563

-

 

20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2563

 

21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2563

ในปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยเทคนราธิวาส ไม่มีครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

clickhere

22

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563

ในปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยเทคนราธิวาส ไม่มีครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินclickhere

23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

- จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563

ในปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยเทคนราธิวาส ไม่มีครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 

 

clickhere

24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562


25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

- เป็นโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้รับบริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

- เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2563

26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น      การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น

- เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 25 หรือ เป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ 25

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563


27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

- เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2563

28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562

29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ   การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ  เป็นต้น

เอกสารขอแจ้งการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)

- เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2563

32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมี  ส่วนร่วม

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น      ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563

34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

- ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

- เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563

36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563

37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

- เป็นกิจกรรมหรือดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 36

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563

38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563

39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563

40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563

41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ.2562

42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2562

- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น      แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น

- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563