^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณธรรมและความโปร่งใส่

 ITALogo1

สถิติผู้เยี่ยมชม

1402748
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
65
98
374
1398435
7669
14171
1402748

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2024-07-16 03:59:47

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

3

     วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เดิมคือ โรงเรียนช่างไม้นราธิวาสตั้งอยู่เลขที 49 ถ.ระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส อันเป็นที่ตั้งปัจจุบันของวิทยาลัย

พ.ศ. 2481

เปิดสอนครั้งแรก มีครู 5 คน ครูใหญ่คนแรกคือ "นายแช่ม พรหมเพชร"

พ.ศ. 2484

เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นบุกมาทางใต้ของประเทศไทยทำให้ประชาชนต้องหนีสงครามจึงไม่มีนักเรียนมาเรียน โรงเรียนช่างไม้นราธิวาสจึงต้องหยุดการเรียนการสอน บริเวณโรงเรียนถูกทิ้งให้ว่างเปล่าอยู่ประมาณ 6-7 ปี

พ.ศ. 2491

กรมอาชีวศึกษาได้จัดตั้ง "โรงเรียนการช่างสตรีนราธิวาส" ขึ้นในพื้นที่โรงเรียนช่างไม้นราธิวาส โดยมี นางสาวประไพ บูรณธรรม รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2498

กรมอาชีวศึกษา ได้เปิดโรงเรียนช่างไม้ขึ้นใหม่ที่อำเภอตากใบชื่อ "โรงเรียนช่างไม้ตากใบ" ในบริเวณวัดชลธาราสิงเห มีนายประเทียบ แก้วเพชร เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนที่อำเภอตากใบ เป็นเวลา 10 ปี

พ.ศ. 2499

นางปราณี อนุกูล ได้มาดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนการช่างสตรีนราธิวาส

พ.ศ. 2507

นายกระจ่าง กฤษณพันธ์ ได้ย้ายโรงเรียนช่างไม้ตากใบมาอยู่ในตัวจังหวัดนราธิวาส เลขที่ 14 ถนนพนาสณฑ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และตั้งชื่อว่า "โรงเรียนการช่างนราธิวาส" เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2507

พ.ศ. 2511

นายธรรมนูญ สุวรรณศิลป์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตร เป็นการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรม ใช้เวลาเรียน 3 ปี (ม.ศ.4 - ม.ศ.6)

พ.ศ. 2516

ได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนการช่างสตรีมาเป็น โรงเรียนอาชีวศึกษานราธิวาส

พ.ศ. 2519

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2519 กรมอาชีวศึกษาได้สั่งให้โรงเรียนการช่างนราธิวาสกับโรงเรียนอาชีวศึกษานราธิวาส รวมกันเป็นโรงเรียนเดียวกัน ตั้งชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนเทคนิคนราธิวาส" และให้นางสาวปราณี อนุกูล รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2520

นายวิทยา ทองขาว ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทคนิคนราธิวาส

พ.ศ. 2523

กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2523

พ.ศ. 2546

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนราธิวาส โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัด

พ.ศ. 2548

หลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส, วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548