^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณธรรมและความโปร่งใส่

 ITALogo1

สถิติผู้เยี่ยมชม

1323310
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
108
233
1223
1320501
1709
12232
1323310

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2023-12-07 11:20:51

 

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

 

 
เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควต้า

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2566

 ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางศึกษา ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการแข่งขันกีฬาพิกุลเกม ครั้งที่ 17 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 1/2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2/2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนกุมภาพันธ์ 256ุ6

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบพลังงานไฟฟ้าเซลล์และแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof top System)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนตุลาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนกันยายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย พิธีทำบุญวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร 

 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการแข่งขันกีฬาสีพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบพลังงานไฟฟ้าเซลล์และแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof top System)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนสิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาโทษนักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (เดือนมิถุนายน 2565)

ดาวน์โหลดเอกสาร

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (เฉพาะราย)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนมิถุนายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (เดือนพฤษภาคม 2565)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงและดำเนินการสอนปรับพื้นฐาน ปวส. 1 วุฒิ ม.6 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนพฤษภาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (เดือนเมษายน 2565)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ (แบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนเมษายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานภาระงานพื้นที่รับผิดชอบทำความสะอาด วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาคารปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่ายไร้สาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมรั้ววิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนากายภาพ สร้างห้องน้ำนักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไข)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (เดือนมีนาคม 2565)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนมีนาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร พ.ศ. 2566) (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร พ.ศ. 2566)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (เดือนมกราคม 2565)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนมกราคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (เดือนพฤศจิกายน 2564)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนพฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำกับติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนกันยายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนสิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2564)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนกรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2564)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนพฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนเมษายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนมีนาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2564)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (คำสั่งที่ 36/2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนมกราคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร