^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

698306
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
346
335
681
695081
8647
10399
698306

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2019-09-23 19:29:59

 

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

 

 
เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนกันยายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนสิงหาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการครบรอบสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนานักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนกรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมรับ-ส่ง นักศึกษา ภาคทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิทยาลัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งบุคลากรรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (คำสั่งที่ 155/2562)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนมิถุนายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งบุคลากรรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (คำสั่งที่ 144/2562)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งบุคลากรรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (คำสั่งที่ 140/2562)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตรวจสอบตารางสอน ประจำปีการศึกษา 1/2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศและรับลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนพฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนเมษายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งบุคลากรรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (สั่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนมีนาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งบุคลากรรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน และทำความร่วมมือให้กับนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิทยาลัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนมกราคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนธันวาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนพฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งบุคลากรรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนตุลาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตรวจสอบตารางสอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนกันยายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ วันแม่แห่งชาติ (12 สิงหา)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนสิงหาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิทยาลัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนกรกฎาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนมิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งบุคลากรรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศและเสริมสร้างพฤติกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน 80 ปี คืนสู่เหย้า เราพี่น้องเทคนิคนรา

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนพฤษภาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งบุคลากรรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัว รายงานตัว ลงทะเบียน และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนเมษายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศและรับลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนมีนาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 13 ปี

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร