ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

436933
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
32
285
1405
433914
5030
6106
436933

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2017-10-21 06:26:24

 

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

 

 
เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ช่วงที่ 1 การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งบุคลากรรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของบุคลากรการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคเสาร์ อาทิตย์) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนตุลาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสกับหน่วยงานและสถานประกอบการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนกันยายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ (กิจกรรมที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนสิงหาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ช่วงที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนานักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนกรกฎาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีหล่อเทียนพรรษา สมโภชเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูล รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิทยาลัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนมิถุนายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3จบไม่พร้อมรุ่น ปวส.2 และ ปวส.2จบไม่พร้อมรุ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและทำความร่วมมือให้กับนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศและรับลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัว รายงานตัว ลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนพฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตรวจสอบตารางสอน ประจำปีการศึกษา 1/2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนเมษายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนมีนาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรการประหยัด ลดรายจ่าย ลดการใช้พลังงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ดาวน์โหลดเอกสาร

 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสอบ V-NET ประจำภาคการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สาขาวิชาพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สาขาวิชาการเลขานุการฯ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 12 ปี

ดาวน์โหลดเอกสาร

ออกแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ (กิจกรรมที่ 1)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนมกราคม 2560 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ UUM USM UIA ประเทศมาเลเซีย และ UBD ประเทศบรูไน

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมชมรมนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งกรรมการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนมกราคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนธันวาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิทยาลัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายการวัสดุฝึก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนพฤศจิกายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการปลูกจิตสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ ระดับ ปวช.

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และป้อนผลการเรียนของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร