^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

528547
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
127
407
3166
521982
9450
13559
528547

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2018-07-21 08:35:38

 

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

 

 
เรื่อง เอกสารดาวน์โหลด

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนสิงหาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิทยาลัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนกรกฎาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนมิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งบุคลากรรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศและเสริมสร้างพฤติกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน 80 ปี คืนสู่เหย้า เราพี่น้องเทคนิคนรา

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนพฤษภาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งบุคลากรรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัว รายงานตัว ลงทะเบียน และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนเมษายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศและรับลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนมีนาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งบุคลากรรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 13 ปี

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานและทำความร่วมมือให้กับนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 13 ปี

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในงานอาชีพ

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม) ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิทยาลัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนมกราคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการแข่งขันกีฬาพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 13 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนพฤศจิกายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ช่วงที่ 1 การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งบุคลากรรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของบุคลากรการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคเสาร์ อาทิตย์) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนตุลาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสกับหน่วยงานและสถานประกอบการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนกันยายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ (กิจกรรมที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนสิงหาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ช่วงที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนานักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนกรกฎาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีหล่อเทียนพรรษา สมโภชเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูล รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

ดาวน์โหลดเอกสาร

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรรักษาการณ์ (กลางวัน/กลางคืน เขตบางนาคและเขตโคกเขือ) เดือนมิถุนายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.2 ปวช.3 ปวช.3จบไม่พร้อมรุ่น ปวส.2 และ ปวส.2จบไม่พร้อมรุ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัว รายงานตัว ลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร