^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบประเมินการสอนออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชม

857976
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
29
362
1536
854511
8238
12612
857976

Your IP: 192.168.10.1
Server Time: 2020-10-30 02:19:40

ครฑ

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี

รอบที่ 5 ประเภทการรับตรงอิสระ (รอบที่ 5/1) ประจำปีการศึกษา 2561

 

          ด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 ประเภทการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. กำหนดการรับสมัคร

          ระหว่างวันที่ 5 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร มีคุณสมบัติดังนี้

          1. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดการรับสมัคร

          2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า

          3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ มีความเหมาะสมในการเป็นนักศึกษาและไม่มีปัญหาสุขภาพ หรือที่ทางคณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          4. หากปรากฎภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1-3 หรือข้อใดข้อหนึ่งหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูลผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ หรือแม้ปรากฎเป็นความเท็จขึ้นมาภายหลังจะต้องถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

          5. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรหรือสาขาวิชากำหนด (เอกสารหมายเลข 1)

 

3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

          1. ใบสมัคร (ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร มนร.1 ได้ที่เว็บไซต์ www.pnu.ac.th) พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          2. รูปถ่าย หน้าตรงชุดนักเรียนหรือนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

          3. ใบแสดงผลการเรียน 1 ชุด

          4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

          5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

          6. ค่าสมัครสอบ คนละ 200 บาท (ชำระในวันสอบสัมภาษณ์)

 

4. วิธีการรับสมัคร

          ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่คณะต้นสังกัด

 

5. กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และเข้าศึกษาต่อ มีกำหนดการดังนี้

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์          22 กรกฎาคม 2561

          - สอบสัมภาษณ์                                    25 กรกฎาคม 2561

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ            26 กรกฎาคม 2561

          - รายงานตัว / ขึ้นทะเบียนนักศึกษา              1 สิงหาคม 2561

 

6. หลักฐานการรายงานตัว ดังนี้

          1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว          จำนวน 2 รูป

          2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา          จำนวน 2 ฉบับ

          3. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา         จำนวน 2 ฉบับ

          4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา                จำนวน 2 ฉบับ

          5. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา             จำนวน 2 ฉบับ

          6. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.)   จำนวน 2 ฉบับ

          7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)      จำนวน 2 ฉบับ

หมายเหตุ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ

 

7. เงื่อนไขต่างๆในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

          1. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่า เอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียนต่างๆให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

          2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและได้รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะส่งชื่อไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป

 

 

ประกาศไว้ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

 

จำนวนการรับเข้าศึกษา / หลักสูตร / สาขาวิชา / คุณสมบัติเฉพาะตามสาขาวิชา


หลักสูตร / สาขาวิชา จำนวนรับ รอบที่ 5 คุณสมบัติเฉพาะตามสาขาวิชา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 30
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 30
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 30